Belastingmaatregelen per 1 januari 2015

Invoering afvalstoffenbelasting

 

De Nederlandse overheid heeft in haar Afvalpreventieprogramma : “Van Afval Naar Grondstof” voorgenomen om in de komende 10 jaar de hoeveelheid te storten of te verbranden afval te halveren.

Om met name de scheiding van restafval en bouw- en sloopafval te optimaliseren heeft het huidige kabinet gemeend een belasting te heffen op het storten en verbranden van restproducten.

Hiermee wordt een overgang naar een circulaire economie gestimuleerd.

Deze belastingmaatregel gaat hand in hand met de sterk toegenomen hoeveelheid geïmporteerd

te verbranden afval waardoor de afval energie centrales de verbrandingstarieven nog eens extra gaan verhogen.

De verbrandingstarieven zullen dan ook t.g.v. deze twee elementen stijgen.

 

Wat zijn de gevolgen voor u ?

Zoals u van ons gewend bent, spannen wij ons maximaal in, om van het door ons ingezamelde afval zoveel als mogelijk grondstoffen te herwinnen.

Desondanks blijft er een residu over, waaruit in verbrandingsinstallaties energie wordt teruggewonnen.

Op dit residu zijn de belastingmaatregel en marktprijs verhoging van toepassing.

Deze elementen hebben niet alleen invloed op het reguliere bedrijfsafval, maar ook op stromen zoals :

Bouw- en sloopafval, Grof huishoudelijk afval, Organisch afval en Dakafval.

Een doorberekening in onze tarieven is derhalve onontkoombaar.

Op de bijgevoegde tarievenlijst hebben wij voor de meest voorkomende stromen de wijzigingen aangegeven.

 

Voordeliger en duurzamer

 

Helaas hebben wij geen invloed op de geschetste ontwikkelingen. Wel kunnen wij u helpen om samen te bezien of uw afvalstoffen nog meer en beter te recyclen zijn.

Samen met u , kunnen wij wellicht nog meer kosten besparen en daarmee de duurzaamheid vergroten.

 

Graag staan wij met ons team klaar om uw vragen te beantwoorden.

Milieu Service